top of page

STATUTEN van de
Koninklijke Zang- en Toneelvereniging
"VLAANDERENS ZONEN"
Lotenhulle - Aalter

Tijdens de Algemene Vergadering van vrijdag 21 april 2023

werden de hieronder hernieuwde statuten,

met meerderheid van stemmen goedgekeurd.

​ 

OPRICHTING

De vereniging werd in Lotenhulle opgericht in het jaar 1881 en dit voor onbepaalde duur.

De maatschappelijke zetel is gevestigd ten huize van de voorzitter.

 

BENAMING

De vereniging kreeg van bij haar stichting de officiële naam: “Vlaanderens Zonen”

In 1982, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan, kreeg de vereniging de koninklijke titel toegewezen

en werd de officiële benaming Koninklijke Zang- en Toneelvereniging “Vlaanderens Zonen”

 

FEITELIJKE VERENIGING

De Koninklijke Zang- en Toneelvereniging “Vlaanderens Zonen” is een feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid.

De oprichting en de werking worden dus niet bij één of andere wet geregeld.

De leden kunnen afzonderlijk en individueel aansprakelijk gesteld worden.

De vereniging heeft als dusdanig geen bezittingen.  De eventuele bezittingen zijn als het ware de mede-eigendom van alle leden.

De leden kunnen individueel aansprakelijk gesteld worden bij het niet-nakomen van de aangegane verbintenissen en afspraken.

De leden kunnen slechts individueel en in eigen naam optreden, dagvaarden en gedagvaard worden.

Er zijn geen verplichtingen, behoudens de afspraken die tussen de leden onderling of met derden gemaakt werden.

Elk nieuw lid verklaart zich, bij ingang van het lidmaatschap, akkoord met de bepalingen zoals vermeld in deze statuten waarvan hem/haar een kopie wordt bezorgd.

 

DOEL VAN DE VERENIGING

De Koninklijke Zang- en Toneelvereniging “Vlaanderens Zonen” is een culturele vereniging zonder winstbejag die tot doel heeft :

 • toneelwerken op te voeren,

 • zangkunst beoefenen met een voorkeur voor het Vlaamse repertoire,

 • activiteiten te organiseren die bijdragen tot de culturele ontwikkeling

 • elkaar te informeren over opvoeringen, amateur en/of professioneel

 • de vereniging te laten werken met een open en positieve ingesteldheid

 • en ervoor zorgen dat het aangenaam is om aan vrijetijdsbesteding te doen.

 

De vereniging houdt zich buiten alle politiek.

 

VERMOGEN

Het eventuele opgebouwde vermogen blijft, tot de ontbinding, eigendom van de vereniging en wordt beheerd door het dagelijks bestuur.

Individuele leden van De Koninklijke Zang- en Toneelvereniging “Vlaanderens Zonen” en hun rechtsopvolgers hebben zowel tijdens het bestaan als na de ontbinding van de feitelijke vereniging, geen enkele persoonlijke aanspraak op het vermogen van de vereniging.

 

WINSTOOGMERK

Zowel de feitelijke vereniging als haar leden beogen rechtstreeks noch onrechtstreeks enig winstoogmerk of vermogensvoordeel.  Het is zeker niet de bedoeling om eventuele winsten uit te keren aan de leden.  Mogelijke gerealiseerde winsten zullen bestemd worden voor het doel van de vereniging.

 

SAMENSTELLING VAN DE VERENIGING

 

              1. DAGELIJKS BESTUUR

Functies

 • het regelen van alle zaken die de vereniging aanbelangen.

 • het dagelijks bestuur beslist zelf over de functies binnen haar schoot

 • organiseren en stimuleren van nevenactiviteiten

 • het bijeenroepen van de Algemene Vergadering en het opstellen van de agenda van die vergadering

 • het beslissen over de modaliteiten bij het uitlenen van materieel

 • beslissen over het aanwenden van de geldmiddelen

 • beslissen over de afvaardiging van leden

 • beslissen over het op te voeren stuk in samenspraak met de spelers en regisseurs

 • toewijzen van de rollen in samenspraak met de regisseur en het aanduiden van het technisch personeel rond een bepaalde productie

 • het oprichten van werkgroepen en het toekennen van speciale functies

 • controle op de financiële fondsen

 

Samenstelling

De Koninklijke Zang- en Toneelvereniging “Vlaanderens Zonen” wordt beheerd door een dagelijks bestuur van maximum negen personen en dat bestaat uit :

 • een voorzitter

 • een ondervoorzitter

 • een secretaris

 • een penningmeester

 • en maximum vijf bestuursleden.

De effectieve werking van de vereniging wordt verzekerd door een aantal werkgroepen of cellen

die geleid worden door deze bestuursleden.

 

De voorzitter opent en leidt de besprekingen.  Hij/zij tekent met de ondervoorzitter alle belangrijke stukken.  

Hij/zij beschikt over het meest uitgebreide controlerecht en coördineert de totale werking van de vereniging, zijn werkgroepen en/of cellen.

 

De ondervoorzitter doet alle taken samen met de voorzitter. Hij/zij bereidt de vergaderingen voor. 

In afwezigheid van de voorzitter samen met de penningmeester en de secretaris is hij/zij verantwoordelijk voor de fondsen.

Bijgevolg zijn het ook deze bestuursleden die gevolmachtigd zijn voor de financiële verrichtingen.

 

De secretaris is gelast met de briefwisseling.  Deze maakt verslag op van de belangrijke vergaderingen en gebeurtenissen

die de vereniging aanbelangen.  Hij/zij houdt het archief bij.

Op verzoek van de voorzitter zorgt deze voor uitnodigingen voor vergaderingen en activiteiten.  

Vanzelfsprekend beheert hij/zij de administratieve cel.

 

De penningmeester beheert de “Financiële Cel”.

Belangrijke, niet voorziene uitgaven dienen door het bestuur goedgekeurd te worden.

Van de inkomsten en uitgaven houdt de penningmeester een zo gedetailleerd mogelijk financieel dagboek bij.

 

De andere bestuursleden dragen het hunne bij om de goede gang van het bestuur te verzekeren.  

Zij worden geacht het beheer van een werkgroep/cel op zich te nemen

en kunnen ook met een speciale opdracht belast worden (promotie, sponsoring, ...).

 

Beslissingen van het bestuur worden genomen met een 2/3 meerderheid.

De stemmingen in het bestuur zijn nooit geheim.

Elk bestuurslid heeft slechts één stem.

Eenmaal een besluit door het bestuur werd genomen, wordt van de bestuursleden verwacht

dat zij naar buiten toe unaniem achter de genomen beslissing staan,

wat hun persoonlijke mening dienaangaande ook mag zijn.

De door het bestuur genomen beslissingen worden op de eerstvolgende Algemene Vergadering,

ter kennisgeving, aan de leden voorgelegd.

Beslissingen kunnen door de Algemene Vergadering slechts worden ingetrokken

wanneer 2/3 van de stemgerechtigden leden aanwezig zijn

en hiervoor na stemming een 2/3 meerderheid wordt genoteerd.

 

Herverkiezing dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur wordt niet meer verkozen. 

Indien een bestuurslid ontslag neemt, voorziet het zittende bestuur een vacature, die wordt doorgestuurd naar de leden. 

De kandidaturen worden door het bestuur bekeken en beoordeeld, en het bestuur beslist wie er bij komt. 

Alle actieve leden, die reeds minimum 1 jaar lid zijn van de vereniging, kunnen kandidaat zijn voor een bestuursfunctie.

Jaarlijks legt het bestuur, op de eerste bijeenkomst van een nieuw werkjaar,

verantwoording af aan de Algemene Vergadering over het voorbije jaar.

 

In geval van wanbeheer, kan de “Algemene Vergadering” een onmiddellijke verkiezing van het bestuur eisen

wanneer hierbij 2/3 van de stemgerechtigden leden aanwezig zijn en hiervoor na stemming een 2/3 meerderheid wordt genoteerd.

Bestuursvergaderingen

In principe komt het dagelijks bestuur maandelijks bij elkaar.  Ieder bestuurslid wordt daartoe schriftelijk uitgenodigd.

Ieder lid van het dagelijks bestuur kan, na raadpleging van de voorzitter, het bestuur laten bijeenroepen door de secretaris.

Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt dat op de eerstvolgende vergadering wordt goedgekeurd.  

Deze verslagen worden bijgehouden in een speciaal register.

Uittreksels uit het verslag bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Het eerste agendapunt van de eerste vergadering van een nieuw bestuur

omvat de toewijzing van de bestuurstaken omvattende: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester.

 

Afvaardiging

Een geldige vertegenwoordiging van de vereniging tegenover derden volstaat als er minstens drie bestuurders aanwezig zijn.

 

                2. ACTIEVE LEDEN

Het aantal leden is onbeperkt.

 

Toetreding

kunnen tot “De Koninklijke Zang- en Toneelvereniging Vlaanderens Zonen” toetreden :

 • wie minstens 16 jaar is

 • door het voltallige bestuur is opgenomen

 • zich akkoord verklaard met de statuten

 

Door hun toetreding:

 • ontvangen zij een bewijs van lidmaatschap

 • onderwerpen de leden zich aan de statuten en beslissingen van het dagelijks bestuur en aan deze van de regisseur bij repetities en opvoeringen

 • verbinden ze zich er toe de vergaderingen en de repetities waarbij ze betrokken zijn stipt bij te wonen en hun taak gewetensvol uit te voeren

 • verbinden ze er zich toe om hun binnen de werkgroep/cel toegewezen taak plichtsbewust en gewetensvol uit te voeren

 • per Algemene Vergadering hun aanwezigheidsbijdrage te betalen.  Het bedrag van de aanwezigheidsbijdrage wordt vijfjaarlijks vastgelegd in de eerste algemene vergadering na de verkiezing van het nieuw verkozen dagelijks bestuur.

 

Het lidmaatschap sluit persoonlijke medewerking aan andere verenigingen niet uit, tenzij deze strijdig zijn met de bedoelingen en de belangen van de vereniging.  Indien een lid zijn medewerking verleent aan een andere toneelvereniging zal hij beleefdheidshalve het bestuur hiervan verwittigen.

 

Afzonderlijk of in groep optredende leden, vertegenwoordigen de vereniging niet, tenzij ze afgevaardigd werden door het bestuur.

 

Alle leden van de vereniging hebben het recht initiatieven over te maken aan het bestuur en de opneming ervan op de agenda te vragen.  Zij kunnen zelfs in de bestuursvergadering gehoord worden mits toestemming van de voorzitter.

Op de ledenvergadering van vrijdag 14 oktober 2022 werd beslist om een ledenbijdrage te vragen van € 10 per jaar. 

Daarmee is iemand 1 jaar (01-09 t.e.m. 31-08) erkend lid van Vlaanderens Zonen alsook 1 jaar verzekerd via OpenDoek.

Verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Door hun lidmaatschap en betalen van het lidgeld zijn de leden automatisch lid van “Opendoek vzw Amateurtheater Vlaanderen” waar ze, mits inachtname van de administratieve doorloopperiode, verzekerd zijn tegen BA via de gezamenlijke polis verenigingsleven Polis Nr. A9/28.961.600-0300 waarvan, bij ingang van het lidmaatschap of op eenvoudige aanvraag, een kopie bezorgd wordt.

 

Uitsluiting

Kunnen uitgesloten worden

    - zij die zich weigeren te gedragen naar de statuten en besluiten van de vereniging

    - zij die de goede werking van de vereniging beletten

    - wiens gedrag strijdig is met de geest van de vereniging

    - zij die zich schuldig maken aan een grove nalatigheid bij een opdracht die hen is toevertrouwd.

Bij zware nalatigheid of moedwillig in gebreke blijven van hen die een taak is toevertrouwd, kan het bestuur eigenmachtig, zonder raadpleging van de Algemene Vergadering, overgaan tot uitsluiting.  Deze uitsluiting wordt schriftelijk en aangetekend medegedeeld aan de betrokkene.

 

Bij ontslag of uitsluiting uit de vereniging is de persoon in kwestie verplicht de voorwerpen of bezittingen die tijdelijk bij hem berusten maar toebehoren aan de vereniging binnen de acht dagen aan de voorzitter te overhandigen.

 

Ontslagname

Ontslag dient uitdrukkelijk schriftelijk gemeld te worden aan de voorzitter die het bestuur hiervan op de hoogte brengt.

Tijdens een lopende productie, waarin het betrokkenen lid een functie vervuld, worden geen ontslagen aanvaard.

 

Geen enkel lid dat uit de vereniging treedt, onverschillig om welke reden, kan aanspraak maken op iets wat de vereniging toebehoort.

 

Overlijden

In geval van overlijden van een lid worden alle leden uitgenodigd om de eredienst bij te wonen.

 

               3. ERELEDEN

Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering met tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd.

De titel van Erevoorzitter kan op dezelfde wijze, worden toegekend aan een persoon die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt jegens de doelstellingen van de vereniging.

De ereleden en erevoorzitter zijn steeds welkom op Algemene vergadering doch zetelen enkel als waarnemer, zonder stemrecht.

Zij kunnen van hun titel ontzegd worden als zij zich negatief gedragen tegenover de statuten, de besluiten en de werking van de vereniging.

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

1. Vergaderingen - repetities

Iedereen die verhinderd is een vergadering, repetitie of bijeenkomst bij te wonen

wordt verzocht de voorzitter of de secretaris hiervan te verwittigen.

 

2. Keuze van het toneelstuk

Na elke productie wordt er een lezersgroep gevormd.  Elk lid die hiervoor geïnteresseerd is kan tot de lezersgroep behoren.

Diegene die een stuk leest verbindt er zich toe hiervan een samenvatting en een korte beoordeling te maken.

Na het lezen van de opgevraagde stukken wordt door het bestuur en de lezers,

met eventueel aanvullend advies van de regisseur, een keuze gemaakt.

 

3. Rolverdeling

Na bespreking en karakterontleding van de verschillende personages kan ieder lid zich kandidaat stellen voor een bepaalde rol.

De eerste tien repetities worden beschouwd als een proefperiode

waarna de rollen eventueel kunnen gewijzigd worden door de regisseur en het bestuur.

Bij meerdere kandidaturen voor éénzelfde rol zal de geschikte speler door de regisseur,

de werkgroep toneel en het bestuur worden aangewezen.

Wanneer een rol is toebedeeld, zelfs definitief, en nadien blijkt dat de aangewezen persoon de rol niet aankan,

of niet de nodige inspanningen opbrengt om ze naar behoren te vertolken, kan de regisseur,

in samenspraak met het bestuur, een andere speler voor die rol aanduiden.

Bij het opstellen van het repetitieschema (in samenspraak met spelers en regisseur)

dient elke speler zich akkoord te verklaren met deze planning, dit om een vlot verloop te garanderen.  

Onverwachte afwezigheden dienen zo snel mogelijk medegedeeld te worden aan de regisseur

of aan de één van de leden van het bestuur.

De vooropgestelde data en uren dienen gerespecteerd te worden.

Wijzigingen kunnen enkel worden genomen in samenspraak met regisseur en medespelers.

 

Van iedereen die uiteindelijk niet wordt aangewezen om te spelen wordt een zekere fair-play verwacht.  

Men moet steeds voor ogen houden dat alles gebeurt in functie van de kwaliteit van de opvoering.

 

3. De werkgroepen

De verantwoordelijke van elke werkgroep zal de taak op zich nemen zijn medewerkers

regelmatig te informeren en te contacteren bij eventuele wijzigingen van afspraken.

 

Momenteel bestaan volgende werkgroepen:

 

 • de administratieve cel : wordt geleid door de secretaris

 • de financiële cel : wordt geleid door de penningmeester

 • de artistieke cel : wordt geleid door een bestuurslid

 • de cel publiciteit : wordt geleid door een bestuurslid

 • de productiecel : wordt geleid door een bestuurslid

 • de technische cel : wordt geleid door een bestuurslid

 • de cel feestelijkheden: wordt geleid door een bestuurslid

 • de cel jongerenwerking: wordt geleid door een bestuurslid

 

4. Feestdag van de vereniging

Elk jaar zal de feestdag van de maatschappij “Het St. Ceciliafeest” gehouden worden. (periode mei - juni)

Op deze feestbijeenkomst worden alle leden en medewerkers van het lopende werkjaar met partner uitgenodigd om samen te vieren.

Op deze bijeenkomst worden verdienstelijke leden in de bloemetjes gezet.

Het feestprogramma hiervoor wordt uitgewerkt door de cel feestelijkheden.

 

VERANTWOORDING - FINANCIELE FONDSEN

 

REKENINGEN

Het dienstjaar van de vereniging loopt van 1 september t.e.m. 31 augustus.

De inkomsten van de vereniging kunnen bestaan uit:

 • lidmaatschapsbijdragen

 • de winsten verwezenlijkt door de inrichting van activiteiten zoals omschreven in de statuten

 • de giften

 • de winsten gerealiseerd door eventuele commerciële activiteiten zoals sponsoring bedoeld om de vereniging werkingsmiddelen voor de realisatie van haar cultureel maatschappelijk doel te bezorgen

 

De penningmeester is samen met de voorzitter en de ondervoorzitter verantwoordelijk voor de fondsen.

De penningmeester dient :

 • een kort financieel overzicht voor te leggen tijdens elke vergadering van het dagelijks bestuur

 • minstens een keer per jaar aan de “Algemene Vergadering” verslag te uitbrengen over de financiële fondsen die hem zijn toevertrouwd

 

De goedkeuring van de rekeningen door de Algemene Vergadering impliceert de ontlasting voor de leden van het dagelijks bestuur.

 

ALGEMENE VERGADERING

 

De leden

De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden :

 • het dagelijks bestuur

 • de actieve leden

 • de ereleden en erevoorzitter

 

Stemrecht

Elk lid beschikt over één stem, na betaling van de aanwezigheidsbijdrage (vooraf bepaald bedrag).

De ereleden, en de erevoorzitter zetelen als waarnemer, zonder stemrecht.

Een lid mag zich schriftelijk laten vertegenwoordigen door een ander lid op de Algemene Vergadering. 

Hiervoor dient een schriftelijk bewijs, bij aanvang van de vergadering, aan de voorzitter te worden overhandigd.

 

Bevoegdheden

Tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren:

 • het goedkeuren van de door het dagelijks bestuur genomen beslissingen

 • het goedkeuren van de rekeningen en van de begroting

 • de kwijting aan de bestuurders

 • het opstellen van een reglement van inwendige orde

 • de uitsluiting van een lid

 • de ontbinding van de vereniging

 • een buitengewone Algemene Vergadering kan door het dagelijks bestuur worden samengeroepen telkens als het belang van de vereniging het vereist

 • in geval van uitsluiting of ontslag van een bestuurslid: de verkiezing van een nieuw bestuurslid.

 • één maal per jaar inzage vragen van de financiële toestand van de vereniging, dit aan de hand van een verslag van de penningmeester.

 • voorstellen formuleren aan het bestuur

 • goedkeuren eventuele wijzigingen van de statuten

 • benoeming en afzetting van bestuurders

 • benoeming en afzetting van ereleden

 

De Algemene Vergadering komt minstens drie maal per jaar samen

alsook telkens wanneer het bestuur of de helft van de actieve leden

(bestuur inbegrepen) hierom schriftelijk verzoekt.

 

Het dagelijks bestuur bereidt deze vergaderingen voor.

 

Geldigheid der beslissingen

De Algemene Vergadering kan geldig beslissen met akkoord van minstens 2/3 van de aanwezige leden.  

Hiertoe zal aan het begin van de Algemene Vergadering een aanwezigheidslijst bijgehouden worden.

 

Wijziging van de statuten

Ieder lid van de vereniging heeft het recht een wijziging of aanvulling van de statuten voor te stellen.  

Deze voorstellen moeten schriftelijk bij het bestuur bekend gemaakt worden.  

De voorstellen worden in het dagelijks bestuur besproken en het dagelijks bestuur beslist over het al dan niet aanpassen ervan.

 

Eventuele wijzigingen van de statuten worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering

met 2/3 meerderheid van de aanwezige leden (dagelijks bestuur inbegrepen).

 

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

 

Elk door de statuten niet voorzien geval kan door het bestuur behandeld worden.

 

ONTBINDING VAN DE VERENIGING

 

De vereniging kan te allen tijde ontbonden worden.

 

Bij ontbinding van de vereniging beslist de Algemene Vergadering, die speciaal tot dat doel bijeengeroepen wordt met eenvoudige meerderheid over de bestemming van het vermogen, maar dient in ieder geval tot een belangloze doelstelling te worden aangewend.

 

De vereniging kan nooit gehouden zijn tot méér dan het totaal van haar netto-actief.

 

Eventueel deficit valt ten laste van alle leden.

bottom of page